Onderwijs in Rhenen

School

Basisonderwijs

De Cuneraschool

De Cuneraschool is een Rooms- Katholieke basisschool. De school bevindt zich op een prachtige locatie in de zuidoosthoek van Rhenen, een rustige wijk tussen de drukke Herenstraat en de uiterwaarden van de Nederrijn.
De Cuneraschool hanteert het leerstofjaarklassensysteem en staat voor effectief en adaptief onderwijs. Effectief staat voor structuur, hoge verwachtingen en heldere instructies. Adaptief staat voor afstemmen op de
onderwijsbehoeftes van leerlingen, differentiatie en zorg voor onze leerlingen. Meer informatie vindt u op de website van de school www.cuneraschool-skovv.nl of u kunt contact opnemen met de directie voor een
afspraak.

De Eben-Haëzerschool

De Eben-Haëzerschool gaat uit van de Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag. Van de ouders die hun kinderen aanmelden, wordt gevraagd de identiteitsverklaring te ondertekenen. Het mooie schoolgebouw is gelegen aan de voet van de Koerheuvel in een prachtige bosrijke omgeving. De school werkt met het leerstofjaarklassensysteem, waarbij in het onderwijsaanbod rekening wordt gehouden met verschillen in aanleg en tempo. Voor geïnteresseerde ouders is een schoolgids beschikbaar die volop informatie biedt over het dagelijkse reilen en zeilen op de school.

De Springplank

De Springplank is een Protestants Christelijke school, centraal gelegen aan de Groeneweg in Rhenen. Op basis van normen en waarden uit de Bijbel werken we met respect en waardering voor iedereen. Wij willen samen met onze leerlingen werken aan een klimaat van openheid en geborgenheid, met begrip voor elkaar. Onze schoolvisie is richtinggevend voor ons onderwijs en beslaat vijf kernbegrippen: veilig, betekenisvol, passend, samen en met kwaliteit.

Op onze website www.cbsdespringplank.nl vindt u meer informatie over onze fijne school. Mocht u eens een kijkje bij ons willen nemen: u bent welkom! Bel voor een afspraak met Natalie de Baat, directeur van de school: (0317) 620144.

De Willem Teellinckschool

De Willem Teellinckschool verzorgt basisonderwijs in het dorp Achterberg vanuit een reformatorisch/protestants-christelijke achtergrond. Het onderwijs is daarbij afgestemd op kinderen in een leerstofjaarklassensysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van differentiatie. Meer informatie vindt u op de website van de school www.willemteellinkschool.nl.

Montessorischool Rhenen

Onze openbareschool bevindt zich op een heuvel, aan de voet van de Grebbeberg. De missie van het montessori onderwijs is samenwerken aan zelfstandig leren. Wij willen een team zijn dat met hart en ziel haar vak uitoefent. Vanuit deze bezieling willen we eem bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De montessorischool is te vinden aan de lijsterberg 113, 3911 DJ Rhenen. 0317-612976. U kunt ons bereiken via directie@montessori-rhenen.nl en daarnaast kunt u informatie vinden op onze website: www.montessori-rhenen.nl 

Daltonschool Rhenen-Elst

Daltonschool Rhenen en Elst zijn twee locaties, die onderdeel uitmaken van Stichting PPO de Link. Daltonschool Rhenen-Elst zijn twee basisscholen, waarbinnen alle betrokkenen (kind – ouder - leerkracht) samenwerken aan een veilige omgeving. Op onze school is iedereen welkom.

We leren uw kind samenwerken, respecteren en accepteren. We werken aan zelfstandigheid. Uw kind krijgt daardoor een actieve onderzoekende houding, waardoor het zich later kan ontwikkelen tot een zelfbewust kritisch mens. We geven uw kind keuzevrijheid. Uw kind kan zich daardoor ontwikkelen op gebieden, waar zijn of haar interesse of creativiteit ligt.

We leren uw kind op verschillende manieren, doelgericht informatie met anderen uitwisselen. Inzet van communicatiemiddelen en werken aan ict-geletterdheid maken deel uit van het leerproces.

Kortom onze missie: Samen leren voor de toekomst. Op onze school werken we met een continurooster.

Daltonschool Rhenen is te vinden aan de Bantuinweg 43, 3911 MV in Rhenen (tel: 0317612161). Daltonschool Elst is te vinden aan de Spijlen 1, 3921 EK in Elst (tel 0318471788)

Meer informatie kunt u vinden op de website www.daltonrhenen.nl of www.daltonelst.nl

De Ericaschool

De Ericaschool is een school voor christelijk onderwijs, uitgaand van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) Rhenen. De Ericaschool is een school voor groepsgebonden onderwijs waarin aandacht is voor verschillen in ontwikkeling. Met oog op de individuele capaciteiten van het kind willen wij komen tot een ononderbroken ontwikkeling waarbij het streven is de zelfstandigheid van het kind zoveel mogelijk te bevorderen. In mei 2005 heeft de Ericaschool zijn definitieve omvang bereikt. Bij de bouw is destijds bewust gekozen voor een gebouw en schoolomgeving met een open karakter. De Ericaschool ligt in een ruim opgezette wijk aan een rustige straat met normaal woon-werkverkeer. Meer informatie over de Ericaschool vindt u op www.ericaschool.nl.

Naast de bovengenoemde basisscholen zijn er in Rhenen nog de Montessori basisschool Rhenen en School met de Bijbel 'Het Visnet'. 

Middelbaar onderwijs

RSG Pantarijn

RSG Pantarijn is een openbare mavo waar niveauverhoging, sport en ICT centraal staan met twee bijzondere vakken: ontmoetingsonderwijs (iedereen) en godsdienst als extra keuzevak. De kleinschalige mavo- en kaderlocatie beidt onderwijs op kader-/mavoniveau (mavokans), mavo-/havoniveau (havokans) met als extra talenturen sport en ICT op het lesrooster. Uitgangspunt binnen het onderwijs is het mogelijk maken om op een hoger niveau uit te stromen. De locatie werkt met kleine klassen en biedt gestructureerd onderwijs waarbij de leerling kiest voor extra sport of ICT om zich in te profileren. Meer informatie over de school vindt u op de website www.pantarijn.nl.

Leerplicht

Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. Dat betekent dat uw kind ingeschreven moet staan op een school en de lessen moet volgen. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. Meer informatie over de leerplicht vindt u door te klikken op deze link.

Hulp nodig of vragen?