Jeugdwet

Blue eyes girl

Wat gaat er veranderen in de jeugdzorg?

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor:

 • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
 • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
 • de uitvoering van de jeugdreclassering;
 • advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet.

Wat verandert er voor kinderen en jongeren die jeugdhulp of -zorg nodig hebben?

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt deze zorg vanuit (voorheen) de AWBZ of Zvw voortaan onder de nieuwe Jeugdwet:

 • behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een psychische stoornis;
 • behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking;
 • begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening;
 • vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Behandeling kinderen met een verstandelijke beperking: Jeugdwet of Wlz

Alle zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een verstandelijke beperking valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet. Vanuit de AWBZ komt deze zorg over:

 • begeleiding;
 • persoonlijke verzorging;
 • kortdurend verblijf;
 • behandeling;
 • verblijfszorg (ZZP LVG 1-5 en ZZP VG 1-3).

In de Jeugdwet valt dit onder het begrip ‘jeugdhulp’. Kortdurend verblijf ter ondersteuning van ouders/gezin valt onder hetgeen is bedoeld in artikel 2.3 lid 3 Jeugdwet.

Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of  meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) wordt onderdeel van de Wlz.

Behandeling kinderen met een zintuiglijke beperking

Behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking is vanaf 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Behandeling kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen

Kinderen en jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen. Gemeenten bieden deze hulp en ondersteuning vanaf 2015 op basis van hun jeugdhulpplicht.
 

Waarom is hervorming van de jeugdzorg nodig?

Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa. Met 95 procent van onze kinderen gaat het goed. Een deel van onze jeugd groeit echter niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben hulp, zorg of ondersteuning nodig. Ons huidige jeugdstelsel schiet hierin soms tekort. Die constatering komt niet uit de lucht vallen. Al in 2009 bleek uit een Evaluatie van de Wet op de jeugdzorg dat de jeugdzorg te bureaucratisch en versnipperd werkt, via verkokerde financieringsstromen. In 2010 bevestigde de parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg deze knelpunten. Daarom komt er een nieuwe Jeugdwet.
 

Moet ik zelf contact opnemen met de gemeente over mijn AWBZ-zorg in 2015?

Wij zijn vanaf 2015 uw aanspreekpunt voor ondersteuning van kinderen/ jongeren. Het gaat daarbij om ondersteuning die eerder onder de AWBZ viel (en niet onder de Wet Langdurige Zorg). Bijvoorbeeld om ondersteuning bij persoonlijke verzorging. Of voor dagbesteding voor kinderen/jeugdigen met een verstandelijke handicap. 

Het kan zijn dat uw indicatie in 2015 afloopt en u nog steeds professionele hulp nodig heeft. Als dit zo is dan adviseren wij u (uiterlijk 8 weken van tevoren) contact op te nemen. U kunt daarvoor contact opnemen met het CJG Rhenen.

Wij maken gebruik van een PGB uit de AWBZ. Is dit bij de gemeente ook mogelijk en hoe verloopt de indicatie? Is de gemeente verplicht om een PGB te verstrekken?

Ja, een Persoonsgebonden Budget (PGB) is bij de gemeente ook mogelijk. In 2015 hebben kinderen en jongeren recht op continuïteit van zorg. Als kinderen of jongeren op 31 december 2014 jeugdhulp ontvangen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) (of op een wachtlijst staan) behouden zij deze zorg gedurende de duur van het indicatiebesluit bij dezelfde aanbieder (tot uiterlijk 31 december 2015). Wij kunnen dit invullen door ook een PGB te strekken of door een contract te sluiten met de instellingen of hulpverlener die de jeugdhulp levert.

Houdt een jongere met een AWBZ-indicatie tot november 2017 recht op deze toegewezen hulp?

In 2015 hebben kinderen en jongeren recht op continuïteit van zorg. Als deze jongere na 31 december 2015 nog jeugdhulp nodig heeft, zijn wij verplicht dit te organiseren. Wel is het mogelijk dat deze jeugdhulp door een andere aanbieder wordt geleverd.

Wat is de rol van het Zorgkantoor t.o.v. de gemeente?

Het Zorgkantoor is de partij die over de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat. Wij zijn de partij die over de uitvoering van de Jeugdwet gaat.

Behoud ik mijn indicatie?

Nee. Vanaf 2016 kan het zijn dat u een nieuwe indicatie voor (jeugd)hulpverlening krijgt. Mogelijk krijgt u andere ondersteuning of zorg. Heeft u een indicatie heeft voor (jeugd)hulpverlening in 2015? Dan behoudt u deze rechten voor de duur van de indicatie. Dit is tot maximaal 1 januari 2016.

Uitzonderingen zijn de door de rechter opgelegde maatregelen. Bijvoorbeeld de pleegzorg, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Deze kunnen een looptijd hebben van meer dan één jaar.

Wie verzorgt in 2015 de indicatie?

De indicatiestelling via de Bureaus Jeugdzorg en het CIZ zijn sinds 1 januari vervallen (met uitzondering van indicaties onder de WLZ). Wij kiezen ervoor de toegang tot de jeugdzorg zoveel mogelijk te regelen in het Jeugdteam Rhenen. Dit team beslist uiteindelijk samen met u welke zorg nodig is, hoe lang en waarom dat nodig is. Daarnaast kunnen de huisarts en jeugdarts doorverwijzen naar vormen van ondersteuning.

Hebben we sinds 1 januari nog steeds keuzevrijheid voor jeugdhulpaanbieders?

Wij zijn op grond van de Jeugdwet verplicht om inwoners waar mogelijk keuzevrijheid te bieden met betrekking tot voorzieningen. Dit zal onder bepaalde voorwaarden gebeuren. In de ene situatie is het immers moeilijker of misschien zelfs onmogelijk om keuzevrijheid te bieden. In een andere situatie is dit misschien juist heel goed mogelijk. Wij zijn dan ook niet verplicht om bij elke voorziening die zij ouders of kinderen aanbiedt, de keuze te geven uit verschillende aanbieders. Maar wij zijn wel verplicht aan keuzevrijheid bij de hulpvraag adequate aandacht te schenken.

Mijn kind krijgt momenteel verpleging of verzorging thuis. Blijft dit wel op grond van de AWBZ?

Sinds 1 januari 2015 valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

 

Veel gestelde vragen veranderingen PGB:

Behoudt mijn kind het Persoonsgebonden budget?
Wij zijn verplicht inwoners de keuze te bieden tussen hulp in natura of een Persoonsgebonden budget (PGB). Dat geldt ook voor de nieuwe Jeugdwet die nu geldt. Er komen echter wel strengere, zorgvuldigere regels. Wij gaan bijvoorbeeld vooraf kijken of iemand in staat is om te gaan met een PGB. Daarnaast wordt het PGB rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener door de Sociale Verzekeringsbank en dus niet aan de PGB houder.

Als uw kind in 2014 een PGB vanuit de AWBZ had, dan geldt voor uw kind een overgangsjaar in 2015 en behoudt uw kind het recht op PGB tot maximaal de einddatum van de indicatie in 2015 of uiterlijk 1 januari 2016. Indien uw kind daarna nog ondersteuning nodig heeft, bepalen wij in samenspraak met u wat er nodig is. Voor deze ondersteuning kunt u volgens de dan geldende nieuwe regels weer kiezen voor Zorg in natura of een PGB.

 Wat is trekkingsrecht?
Uw PGB komt sinds 1 januari 2015 niet meer op uw rekening te staan maar op een bankrekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij beheren uw budget en verzorgen uw betalingen aan uw zorgverleners. Dit noemen we trekkingsrecht. Verder verandert er niets. U blijft zelf bepalen wie er wanneer zorg verleent. De overheid wil oneigenlijk gebruik van het PGB tegengaan. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. We gaan bijvoorbeeld na of u een overeenkomst heeft afgesloten met de zorgverlener of zorginstelling die u wilt betalen.

Hoe houd ik na 1 januari 2015 zicht op het PGB budget van mijn kind?
De SVB stuurt u elke maand een overzicht van uw bestedingen en het resterende budget. Daarnaast kunt u via Mijn PGB op elk moment online uw budget en alle betalingen bekijken.

Als de SVB het PGB gaat beheren, mag mijn kind dan wel een PGB?
Dat hangt er nog steeds van af in hoeverre u zelf in staat bent uw hulp en ondersteuning te organiseren. U moet zelf de situatie van hulp en ondersteuning goed kunnen overzien, de kwaliteit van de hulp kunnen beoordelen en de hulp kunnen aansturen. Wat dat betreft is er niets veranderd ten opzichte van de situatie van vóór 1 januari 2015.

Kan het bestaande PGB van mijn kind na 1 januari 2015 door de gemeente worden omgezet in zorg in natura?
Op basis van het overgangsrecht moeten wij ervoor moet zorgen dat de geleverde ondersteuning vanuit uw huidige indicatie kan worden voortgezet. U heeft in 2015 ook recht op zorg van dezelfde aanbieder als nu. De gemeente kan er wel voor kiezen om de aanbieden van op basis van een PGB te contracteren als zorg in natura.

Betekent het overgangsrecht dat mijn kind ook in 2015 recht heeft op hetzelfde tarief als nu?
Uitgangspunt bij het overgangsrecht is dat wij ervoor moeten zorgen dat u een indicatie heeft die u moet kunnen verzilveren. Als dat kan met een lager budget, dan kunnen wij u een lager budget geven. Als u aangeeft dat u hetzelfde zorgaanbod niet met een lager budget kunt inkopen dan passen wij uw budget aan zodat u dit wel kunt doen.

Hulp nodig of vragen?